Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3887288
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Công đoàn  Bệnh viện đa khoa Thành Phố được thành lập từ năm 2006 sau khi tách ra từ Trung tâm Y tế Thành Phố Thanh hóa  đến nay đã qua 5 kỳ đại hội. Công đoàn bệnh viện đa khoa thành phố thanh hóa hiện có hơn 200 đoàn viện với 17 tổ công đoàn. 
 
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Chức năng:
- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động. trong đơn vị
- Cùng với ban lãnh đạo đơn vị ,tham gia công tác quản lý , công tác chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các Phòng, Khoa, và các tổ chức khác;
-Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ;
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của cán bộ viên chức người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật;
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn bệnh viện phối hợp với Ban lãnh đạo bệnh viện,trưởng các Phòng, Khoa, tổ công đoàn, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, người lao động trong đơn vị. Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên; Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong và ngoài đơn vị;
- Tổ chức vận động Đoàn viên người lao động trong đơn vị thi đua yêu nước, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác;
- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Mối quan hệ công tác giữa Công đoàn và Chính quyền trong đơn vị
- Công đoàn bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ; dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn bệnh viện đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả cán bộ, đoàn viên người lao động trong đơn vị, Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát các công việc của đơn vị;
- Cùng với Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Khoa, tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, viên chức người lao động trong toàn đơn vị phát huy quyền làm chủ đất nước; thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ cơ quan đơn vị, Tổ quốc;
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước, Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của các đoàn viên;
- Cùng với Ban Giám đốc, lãnh đạo đơn vị và các Phòng, Khoa, thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức lao động trong toàn đơn vị; Tổ chức vận động tất cả các cán bộ, viên chức người lao động thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác;
- Phối, kết hợp với các tổ chức cính trị xã hội trong đơn vị (Đoàn thanh niên , phụ nữ và các tổ chức xã hội khác…) thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trong và ngoài đơn vị.

Cơ cấu tổ chức hoạt động và quản lý
Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa Thành phố được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với nội dung cơ bản như sau:
Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội là Ban chấp hành;
- Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện do Đại hội bầu ra và được báo cáo lên Công đoàn cấp trên phê chuẩn;
- Ban chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số;
-Các tổ công đoàn cơ sở, hoạt động thống nhất theo sự điều hành của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở bệnh viện trong nhiệm kỳ;
 

 
Ban chấp hành Công đoàn CĐCS bệnh viện da khoa thành phố nhiệm kỳ 2017-2022
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ TRONG BCH
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1
Trần Ngọc Quang
Chủ tịch
Trưởng khoa ngoại
2
Nguyễn Thị Bích Thủy
Phó Chủ tịch
Phó Trưởng khoa sản
3
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ủy viên BTV CĐ
Phó trưởng phòng TC-HC
4
Trần Thị Hồng
Ủy viên
Trưởng phòng TC-KT
5
Hoàng Đức Trung
Ủy viên
Phó trưởng khoa LCK
6
Lê Văn Thuận
Ủy viên
Phụ trách khoa CNK
7
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Ủy viên
Trửỏng khoa khám bệnh
8
Lê Thị Hà
Ủy viên
Điều dưỡng Trưởng khoa CC
9
Nguyễn Thị Minh Hải
Ủy viên
Trưởng khoa xét nghiệm
10
Lê Thị Ngọc Trâm
Ủy viên
Phó trưởng khoa Nội
11
Lê Chí Hiếu
Đã chuyển công tác
 
Các tổ công đoàn gồm 17 tổ

STT
Tên tổ công đoàn
1
Phòng Tổ chức- Hành chính
2
Phòng kế hoạch tổng hợp
3
Phòng Tài chính- Kế toán
4
Khoa lây
5
Khoa Đông Y
6
 Khoa Nội - Nhi
7
Khoa Liên Chuyên khoa
8
Khoa ngoại
9
Khoa Sản
10
Khoa Chống nhiễm khuẩn
11
Khoa Khám bệnh
12
Khoa chẩn đoán hình ảnh
13
Khoa Dược
14
Khoa Xét nghiệm
15
Phòng Điều dưỡng
16
Khoa dinh dưỡng
17
Khoa hồi sức cấp cứu

-Các tổ công đoàn cơ sở, hoạt động thống nhất theo sự điều hành của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở bệnh viện trong nhiệm kỳ;

Ủy ban kiểm tra Công đoàn
Là cơ quan giúp việc của Công đoàn thực hiện công tác kiểm tra của Công đoàn bệnh viện, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn do Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở bệnh viện bầu ra và được cấp trên công nhận gồm một Chủ nhiệm là uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện và một số uỷ viên.

Uỷ ban kiểm tra Công đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn bệnh viện. Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra lập kế hoạch công tác, thảo luận tập thể trong Uỷ ban và thông qua Công đoàn bệnh viện để định kỳ báo cáo công việc của Uỷ ban kiểm tra, kết quả kiểm tra các vụ việc, những vấn đề cần giải quyết,… để Công đoàn bệnh viện xem xét, quyết định.
 
Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa Thành phố nhiệm kỳ 2017-2022
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ TRONG
UBKT
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1
Hoàng Đức Trung
Trưởng ban kiểm tra
Phụ trách khoa Chẩn đoán hình ảnh
2
Lê văn thuận
Ban viên
Phụ trách khoa CNK
3
Trần Thị Vân
Ban viên
Phó trưởng khoa khám bệnh

Ban Nữ công
Ban Nữ công của Công đoàn bệnh viên có chức năng tham mưu, giúp việc Công đoàn thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các nữ cán đoàn viên của bệnh viện; Tổ chức các hoạt động, Hội nghị khoa học, sinh hoạt giới. Kỷ niệm các ngày lễ...Ban Nữ công của Công đoàn do Công đoàn bẹnh viện cử, gồm 1 đồng chí Trưởng ban là uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và một số uỷ viên.

Ban Nữ công làm việc theo nguyên tắc tập thể, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn cơ sở. Đồng chí Trưởng ban Nữ công lãnh đạo công việc chung , dự thảo chương trình, kế hoạch công tác, định kỳ báo cáo với Công đoàn bệnh viện tình hình công tác của ban. Các uỷ viên của ban tham gia thảo luận giải quyết các công việc và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Danh sách Ban Nữ công Công đoàn cơ sỏ bệnh viện đa khoa thành phố nhiệm kỳ 2017-2022
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ TRONG
BAN NỮ CÔNG
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1
Lê Thị Ngọc Trâm
Trưởng ban
Phó trưởng kho nội
2
Nguyễn Thị Thanh Hải
Phó Trưởng ban
Trưởng khoa xét nghiệm
3
Lê Thị Liên
Ủy viên
Trưởng khoa nội
4
Nguyễn Thị cẩm Thịnh
Ủy iên
Tổ CĐ khoa Đông y
5
Lê Thị Hà
Ủy viên
Tổ CĐ khoa HS-CC

Ban Thanh tra nhân dân
Ban Thanh tra nhân dân bệnh viện có nhiệm kỳ 2 năm. Ban thanh tra nhân dân được bầu vào dịp hội nghị viên chức đầu năm và được chủ tịch Công đoàn cơ sở ra quyết định công nhận. Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm có:
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ TRONG
UBKT CĐ
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1
Hoàng Đức Trung
Trưởng ban kiểm tra
Phụ trách khoa Chẩn đoán hình ảnh
2
Nguyễn Văn Thành
Ban viên
Phó trưởng phòng KHTH
3
Trần Thị Vân
Ban viên
Phó trưởng khoa khám bệnh
 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h