Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3887288

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng Kế hoạch Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập các bệnh viện đa khoa Huyện, Thị Xã, Thành phố thuộc Tỉnh Thanh hóa. Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã ra đời và gắn bó với Bệnh viện ĐK Thành Phố từ những ngày đầu thành lập.

2. Tổ chức nhân sự
kh.PNG
3. Chức năng, nhiệm vụ
3.1. Chức năng:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.
3.2. Nhiệm vụ:
Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện.
- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.
 
4. Thành tựu đạt được
4.1. Công tác thống kê, kế hoạch
- Là đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và kế hoạch chiến lược dài hạn của Bệnh viện.
- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch, các chương trình, dự án, hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động chung của Bệnh viện.
- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
- Tổ chức các Hội nghị phổ biến, triển khai chương trình công tác; Hội nghị chuyên đề theo định kỳ hoặc đột xuất; các Hội nghị sơ kết, tổng kết; báo cáo đột xuất cung cấp số liệu thống kê, tổng hợp theo yêu cầu cấp trên.
4.2. Công tác khám chữa bệnh
- Tổng hợp báo cáo tính hình hoạt động của các đơn vị trong Bệnh viện, giúp Giám đốc làm việc trong hội nghị giao ban thường quy hoặc đột xuất.
- Tổ chức, điều hòa phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Ban Giám đốc và các cơ quan cấp trên xét duyệt.
- Phối hợp thực hiện, đảm bảo quyền lợi Bảo hiểm y tế cho người bệnh tại Bệnh viện.
- Phối hợp cùng Viện Pháp Y Quốc gia trong công tác giám sát khám Pháp y theo quy định của Bộ Y tế và Bệnh viện.
4.3. Công tác đào tạo
- Tổ chức đào tạo liên tục cho các cán bộ y tế trong Bệnh viện và tuyến dưới, phối hợp với các trường học để tổ chức thực hành cho học viên, sinh viên.
- Chỉ đạo và hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến dưới theo hình thức chuyển giao kỹ thuật, cầm tay chỉ việc.
4.4. Lưu trữ hồ sơ bệnh án
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
- Hỗ trợ các cơ quan pháp luật trong việc xác minh thông tin hồ sơ.
4.5. Các công tác khác
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
- Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại.
 
5. Định hướng phát triển.
Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện. Với bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay, quản lý chất lượng Bệnh viện là một yêu cầu cấp bách đặt ra cho các Bệnh viện để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển. Bên cạnh đó, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác khám chữa bệnh cũng đem đến những thách thức mới cho công tác Kế hoạch tổng hợp như quản lý các thử nghiệm lâm sàng, triển khai các kỹ thuật mới…
 
Cán bộ của Phòng Kế hoạch Tổng hợp không những phải tăng cường năng lực về công tác quản lý mà cần phải được đào tạo thêm về quản lý chất lượng Bệnh viện, các kiến thức về công nghệ cao…

Và trong tương lai, công tác Kế hoạch tổng hợp cần phải được hệ thống một cách bài bản, làm cơ sở đào tạo, giảng dạy cho các cán bộ làm công tác quản lý Bệnh viện.

6. Các danh hiệu và hình thức khen thưởng

- Tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm: 2015, 2016, 2017, 2018.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa các năm: 2018.
 
 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h